Notiser från marknaden V.30

 


Utlåningen minskar

De monetära institutens utlåning till svenska hushåll ökade med 6,2 procent i juni jämfört med samma månad föregående år, trots att utlåningen steg mot föregående år sjönk utlåningen med 6,5 procent jämfört med föregående månad. SCB har också sammanställt en talande graf för det nya ränteläge många hushåll nu måste förhålla sig till (se bild). Den genomsnittliga rörliga räntan för bostadslån var 1,81 medan den bundna räntan med bindningstider på 1-5 år var 3,27%. Läs mer 

 


Hur mår bolagen?

Bolagsrapporterna för några av världens och Sveriges mest framstående bolag har nu inkommit och kan ge en fingervisning kring hur bolagen i de olika branscherna mår. Nedan följer ett urval av bolagsrapporter.

– Det amerikanska it-konglomeratet Microsoft redovisar ett resultat per aktie OM 2,23 dollar för det fjärde kvartalet 2022 i det brutna räkenskapsåret. Analytikernas förväntningar var ett resultat om 2,30 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. Intäkterna var 51,9 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 52,4 miljarder dollar. Den 2 juni sänkte Microsoft prognosen för det fjärde kvartalet. Bolaget förväntade sig då ett resultat per aktie om 2,24–2,32 dollar, mot 2,28–2,35 dollar per aktie i den tidigare prognosen. Microsoft hänvisade nedjusteringen till ofördelaktiga valutakursförändringar.  Omsättningsprognosen sänktes också den 2 juni från 52,4–53,2 miljarder dollar till 51,9–52,7 miljarder. Aktien sjönk cirka en procent i amerikansk efterhandel.

– Amerikanska Alphabet, moderbolag till Google, redovisar ett resultat per aktie om 1,21 dollar för det andra kvartalet 2022. Analytikernas förväntningar var ett resultat om 1,28 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. Försäljningen var 69,7 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 69,9 miljarder dollar. Intäkterna för Googles annonsverksamhet var 56,3 miljarder dollar, vilket var en ökning från 50,4 under motsvarande period förra året. Omsättningen för molnverksamheten steg från 4,6 miljarder dollar till 6,3 miljarder. Förlusten steg dock också, från 0,6 miljarder till 0,9 miljarder. Aktien steg cirka 2 procent i amerikansk efterhandel.

 Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.361 miljoner euro för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.200 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 25 analytikers prognoser. Räntenettot blev 1.308 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.310 miljoner euro. Provisionsnettot summerade till 838 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 847 miljoner euro. De totala intäkterna summerade till 2.444 miljoner euro. Förväntningarna var 2.411 miljoner euro. Kreditförluståtervinningarna landade på 56 miljoner euro. Förväntningarna låg på kreditförluster på 64,4 miljoner euro. Avkastningen på eget kapital var 14 procent, jämfört med förväntanssnittet om 11,9 procent. Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 16,6 procent, jämfört med förväntade 16,2 procent. Nordeas bolånevolymer steg under det andra kvartalet med 6 procent och banken ökade sina marknadsandelar i hela Norden, skriver vd Frank Vang-Jensen i bankens delårsrapport.

– Den amerikanska varuhuskedjan Walmart spår en nettoomsättningstillväxt för det andra kvartalet och för hela det brutna räkenskapsåret, men ett tapp i rörelseresultatet samt den justerade vinsten per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.  Nettoomsättningen spås stiga 7,5 procent för kvartalet och 4,5 procent för hela räkenskapsåret. Valutaeffekter tynger omsättningen med runt 1 miljard dollar i det andra kvartalet och, baserat på nuvarande växelkurser, förväntar Walmart sig att den siffran stiger till 1,8 miljarder dollar för räkenskapsåret. Rörelseresultatet för kvartalet förväntas sjunka mellan 13–14 procent och 11–13 procent för räkenskapsåret. Vidare prognosticerar Walmart ett tapp i den justerade vinsten per aktie med 8–9 procent för kvartalet och 11–13 procent för räkenskapsåret.  ”De ökande nivåerna av mat- och drivmedelsinflation påverkar hur konsumenter spenderar”, skriver bolaget, och fortsätter med att varuhuskedjan behöver sänka priserna ytterligare på kläder i USA.  Fortsättningsvis väntar sig Walmart att trycket på allmänna varor (”general merchandise”) ökar under det andra halvåret, men ser positivt på skolrelaterade varor.  Det är andra gången i år som Walmart sänker sina prognoser. Den första gången var i samband med bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet i maj. Aktien föll cirka 9 procent i efterhandeln.

– Verkstadskoncernen Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1.959 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 1.820 miljoner kronor. Den justerade ebita-marginalen blev 16,5 procent, jämfört med ett prognossnitt på 15,7 procent. Försäljningen uppgick till 11.852 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 11.610 miljoner kronor. Orderingången var 14.421 miljoner kronor, att jämföra med ett snitt på 12.902 miljoner kronor. Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan under det tredje kvartalet 2022 kommer att bli något lägre än i det andra kvartalet 2022. I förra delårsrapporten spådde Alfa Laval att efterfrågan i det andra kvartalet skulle bli något lägre än i det första kvartalet 2022.

– Volvo Cars redovisar ett rörelseresultat exklusive andelar i intressebolag på 4,6 miljarder kronor i andra kvartalet 2022. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat exklusive andelar i intressebolag på 5,2 miljarder kronor, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser. I rörelseresultatet andra kvartalet ingår en extraordinär post om 6,2 miljarder kronor, som är hänförlig till börsnoteringen av Polestar och som Volvo Cars kallar ”spac-effect”. I analytikernas förväntningar ingår en eo-post om 4,0 miljarder kronor, enligt Infront.  Rörelseresultatet landade på 10,8 miljarder kronor, mot förväntningar på rörelseresultatet 4,3 miljarder kronor. Resultatet efter skatt var 9 miljarder kronor, mot väntade 2,8 miljarder kronor. Nettoomsättningen uppgick till 71,3 miljarder kronor, motsvarande en negativ försäljningstillväxt om 2 procent. Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 74,3 miljarder kronor. Vad avser prognosen framåt förväntas försäljningen bli i linje med eller något lägre jämfört med 2021, på grund av väntetiden mellan produktion och leverans. Guidningen motsvarar en sänkning från tidigare prognosen från första kvartalets delårsrapport om att försäljningen skulle vara i linje med 2021.


Är Europa redo för ökad LNG- import?

I takt med att länder mer och mer inriktat sig mot en utökning av LNG- gas (Liquefied natural gas) för att täcka sina energibehov så växer också kraven på en infrastruktur som kan hantera en ökad import av den flytande gasen. USA har nu seglat upp världens främsta LNG- exportör med 71 procent som går till Europa och Storbritannien. De länder som står redo med flertalet klara LNG- terminaler är Spanien med sex stycken, Frankrike 4 stycken och Storbritannien. Flera europeiska länder har flera terminaler i planeringsfasen. Läs mer


Den globala livsmedelssituationen

Stigande livsmedelspriser världen över ha varit en av de starkast bidragande orsakerna till den rekordhöga inflationen vi ser på flera platser runt om i världen. Inflationsoron är alltjämt i allra högsta grad närvarande men vi försökte se om det finns vissa positiva tendenser inom livsmedelsindustrin som kan peka mot att livsmedelspriserna kan vara påväg ner.

Enligt FAO Food Price Index har priserna för bland annat socker, flingor och vegetabiliska oljor sjunkit något för juni månad. Nedgången kan enligt FAO härledas dels till stigande utbud men också valutaeffekter inom flera producerande länder såsom Brasilien och Indonesien. Läs mer


Noterbara förändringar bland svenska livsmedel

På den svenska marknaden släpper jordbruksverket veckostatistik över det rådande prisläget inom de största livsmedelsindustrierna. Noterbara förändringar i prisnivåerna för juni är kanske framförallt äggpriserna som fallit senaste veckan. Partipriserna (översatt till inköpspriser) för ägg har sett nedgångar senaste två veckorna (Se bild). Även det genomsnittliga priset för kyckling har fallit något de senaste veckorna. Läs mer